Cenik stroškov in opravljenih storitev

  1. Izdelava pogodbe: izdelava standardne oblike pogodbe je vključena v ceno posredovanja . V kolikor naročitelj predčasno enostransko odstopi od sklenjene pogodbe o posredovanju ali drugače krši določila pogodbe o posredovanju, se strošek izdelave pogodbe obračuna po tarifi 75 € /uro . Pogodba v obliki notarskega zapisa se obračuna po dejanski ceni, ki jo obračuna notar, ki pogodbo sestavi.
  2. Preverjanje pravnega stanja neprem ičnine: je vk ljučeno v ceno posredovanja . V kolikor naročitelj predčasno enostransko odstopi od sklenjene pogodbe o posredovanju ali drugače krši določila pogodbe o posredovanju, se strošek preverjanja pravnega stanja nepremičnine obračuna po urni postavki 75€/uro.
  3. Pr iprava zemljiškoknjižnega predloga se obračuna po notarski tarifi notarja, ki predlog pripravi.
  4. Ocena tržne vrednosti neprem ičnine: je vključena v ceno posredovanja . V kolikor naročitelj predčasno enostransko odstopi od sklenjene pogodbe o posredovanju al i drugače krši določila pogodbe o posredovanju, se strošek ocene tržne vrednosti obračuna po tarifi 75€/uro.
  5. Ogledi: so vključeni v ceno posredovanja . V kolikor naročitelj predčasno, enostransko odstopi od sklenjene pogodbe o posredovanju ali drugače krši določila pogodbe o posredovanju, se stroški obračunajo po tarifi 75€/ura.
  6. Ura svetovanja ali sodelovanja pri pogajanjih: je vključena v ceno posredovanja. V kolikor naročitelj predčasno, enostransko odstopi od sklenjene pogodbe o posredovanju ali drugače krši določila pogodbe o posredovanju se stroški obračunajo po tarifi 75€/ura.
  7. Pridobivanje ZK – izpiska, lokacijske informacije, potrdila o namenski rabi, kopije katastrskega načrta in drugih manjkajočih dokumentov in potrdil: je vključeno v ceno posredo vanja . V kolikor naročitelj predčasni, enostransko odstopi od pogodbe o posredovanju ali drugače krši pogodbo o posredovanju, se strošek pridobivanja dokumentacije obračuna po tarifi 75€/ura.
  8. Pregled listin: je vključen v ceno posredovanja. V kolikor nar očitelj predčasno, enostransko odstopi od pogodbe o posredovanju ali drugače krši pogodbo o posredovanju, se strošek pregleda listin obračuna po tarifi 75€/ura.
  9. Stroški oglaševanja: stroški oglaševanja po presoji nepremičninske družbe so vključeni v ceno posredovanja. Oglaševanje na posebno željo naročnika pa se obračuna posebej po dejanskih stroških za posamezni i oglas ter dodatno za delo nepremičninske družbe v višini 75€/ura. V kolikor naročitelj predčasno odstopi od sklenjene posredniške pogodbe ali d rugače krši pogodbo o po sredovanju, se strošek porabljenega česa obračuna po tarifi 75€/ura+oglassniprostor po ceniku medija.
  10. Cenitev vrednosti nepremičnine z pomočjo izvedenca: po ceniku zunanjega izvedenca in cenilca gradbene stroke( ni v ceni posredova nja ).

 

Vse cene vsebujejo aktualno stopnjo DDV - ja.

Dajč in Dajč d.o.o.
direktor Bojan Dajč
Ljubljana